Logo debotlek.nl


Ook tijdens een bijeenkomst over de toekomst van Oudenhoorn op 24 november 2015 was er veel publieke belangstelling.
Ook tijdens een bijeenkomst over de toekomst van Oudenhoorn op 24 november 2015 was er veel publieke belangstelling. (Foto: Erik Noordzij)

Oudenhoorn: belofte maakt nu eenmaal schuld (ingezonden reactie)

Oudenhoorn - "Met stijgende verbazing lazen inwoners van Oudenhoorn het indrukwekkende stukje journalistiek dat Martin Marcus 26 juli 2017 week in de Botlek publiceerde."

Erik Noordzij vervolgt zijn ingezonden reactie: "Onder de titel 'Zelfs het Hoofdige Oudenhoorn gaat dit jaar in de uitverkoop!' passeerden banale vergelijkingen waaruit blijkt dat de verslaggever zijn stripklassiekers kent, maar wars is van elke vorm van verdieping."

Don Quichot

"Als een ware Don Quichot trok hij ten strijde tegen het onrecht dat de arme (!) gemeente Nissewaard door de Provincie wordt aangedaan. Maar in welk opzicht is dat, want de gemeente lijkt er bestuurlijk noch financieel er slechter op te worden. 
De kern van de zaak is vrij eenvoudig: in de aanloop van de samenvoeging van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse verzochten inwoners van Oudenhoorn om in dat geval onderdeel te mogen worden van Hellevoetsluis. De logische gedachte daarachter is het simpele feit dat het dorp pal tegen deze buurgemeente aan ligt en de inwoners er dagelijks gebruik maken van de sportvelden, winkels en scholen. Het zou dan ook niet minder dan eerlijk zijn dat de Oudenhoornse belastingen naar deze faciliteiten gaan. Een door Bernisse georganiseerd draagvlakonderzoek leidde in mei 2014 tot een duidelijk signaal: 93% van de respondenten wilde liever bij Hellevoetsluis horen."

Verkiezingsbeloften

"Vervolgens brak de verkiezingsstrijd los. De pamfletten uit 2014 bevatten duidelijk taal. Weliswaar diende de financiële gevolgen nog te worden onderzocht, maar het CDA verwachtte niet dat 'die consequenties zodanig zullen zijn dat er redenen zijn om geen gevolg te geven aan de wens van de inwoners van Oudenhoorn'. En ONS sloot zich daarbij aan: 'Aan deze wens wil ONS in de komende raadsperiode gehoor geven'. Al maakte de partij wel de kanttekening: 'Vanzelfsprekend moet hiervoor wel de formele weg afgelegd worden, dienen de financiële en ruimtelijke consequenties inzichtelijk te worden gemaakt en naar behoren te worden afgehandeld'. 
En juist in dat 'naar behoren afgehandeld' schoten het college en de raad schromelijk tekort. Het is begrijpelijk dat de financiële avonturen rond de prestigeprojecten Theater De Stoep (28,5 miljoen), de Boekenberg (30 miljoen) en het Centrumplan intussen als molenstenen om de nek van de gemeente hingen, zodat B&W een bedrag van dertig miljoen noemde als afkoopsom. Onderzoek had namelijk aangetoond dat Oudenhoorn jaarlijks 1,6 miljoen euro opleverde. De belastingen op grond en vastgoed stromen binnen, terwijl er amper uitgaven tegenover staan: werklozen en zorgbehoevenden zijn nauwelijks in het dorp te vinden. Het wegvallen van deze inkomsten zou ten laste komen van de overige Nissewaarders."

Geldkwesties

"Opmerkelijk genoeg blijft de discussie hardnekkig vastkleven in dat slijk der aarde: hoeveel moet die poldergrond van Oudenhoorn opbrengen. De dertig miljoen waarmee het college van B&W de vruchtbare, vette dorpsklei aanvankelijk taxeerde, is intussen verschrompeld tot een schrale 9,4 miljoen. Maar in feite gaat het niet om de hoogte van het bedrag, maar om de periode waarover de gemeente wordt gecompenseerd. In plaats van een jaarlijkse 1,6 miljoen gedurende enkele decennia, gaat het nu om een vastgesteld bedrag dat de begroting de komende zeven jaar dekt. Die door de Provincie voorgestelde 10,9 miljoen had de gemeente de gewenste jaarlijkse 1,55 miljoen opgeleverd, en met het nu aangepaste bedrag van 9,4 miljoen resteert er 1,34 miljoen: ook niet bepaald een uitverkoop."

Volop potentie

"Nissewaard vreest dat de tekorten over zeven jaar zich alsnog zullen wreken. Maar wie kan in de toekomst kijken? Rekent men zich in Spijkenisse niet altijd "te rijk"? Volgens de huidige plannen: bewonen honderden koopkrachtige burgers over zeven jaar de kapitale woningen in de nieuwe wijk rond de haven, en de Galeries Bazar in het voormalige pand van Saturn verwacht jaarlijks een miljoen bezoekers te trekken. Met overvolle parkeergarages zal de gemeente die jaarlijkse tekorten met gemak kunnen aanvullen. Laten we niet pessimistisch zijn: Spijkenisse heeft volop potentie voor een succesvolle toekomst!"

Overheidstaak

"Hellevoetsluis wil Oudenhoorn graag voor het nu op tafel liggende bedrag overnemen, ook B&W van Nissewaard staat daar nu welwillend tegenover. Maar de gemeenteraad stemde tegen en betwist nu het recht van de Provincie om de overname alsnog door te drukken. De Provinciewet is echter in artikel 174 glashelder: "Gedeputeerde staten trachten alle geschillen tussen in hun provincie gevestigde gemeenten (…) in der minne te doen bijleggen." En daarom is de Provincie zonder meer gerechtigd om een oplossing te vinden voor de patstelling waar de gemeenteraad van Nissewaard de hele kwestie in deed belanden. Gedeputeerde Van der Sande heeft in goed overleg met alle partijen een serieus voorstel gedaan. Hij deed dat met instemming van de Provinciale Staten, die evengoed door de bevolking zijn gekozen en net als de gemeenteraad een controlerende functie hebben."

Onafhankelijk onderzoek

"Uit de diverse vergaderingen die over Oudenhoorn zijn gehouden, blijken lang niet alle raadsleden die kerntaak te begrijpen. Toen Oudenhoorn op dinsdag 24 november 2015 werd behandeld in de Commissie Bestuur durfden raadsleden van diverse partijen, zoals ONS, CDA, VVD en SP te beweren: "Als wij cijfers krijgen van ons college, in de raadsvoorstellen, dan is ons uitgangspunt, wij vertrouwen die cijfers!'' Met dergelijke uitspraken kan de competentie van de lokale volksvertegenwoordiging sterk in twijfel worden getrokken. Zijn zij juist niet verkozen om het college van B&W te controleren en een toen voorgesteld onafhankelijk onderzoek te omarmen?"

Besluitvorming

"De gang naar de rechter lijkt nu nog een laatste wanhoopsdaad van de raad om het behoud van Oudenhoorn af te dwingen en de financiële positie van Nissewaard veilig te stellen. Toch valt het alternatief sterk te overwegen: de wens van Oudenhoorn in te willigen, de Provincie gunstig te stemmen en daarmee de uitgestoken hand te accepteren die hulp gaat bieden rond de zorgwekkende situatie in Spijkenisse op het gebied van werkgelegenheid, sociale zorg, leegstand, infrastructuur en de ronduit zwakke financiën. Het stug vasthouden aan Oudenhoorn, louter om gezichtsverlies te voorkomen, is het niet waard: Nissewaard verspeelt goede verhoudingen met een buurgemeente en een hogere overheid. In dit geval levert loslaten veel meer op dan geld."

Stemmingmakerij

"Concluderend, de enige uitverkoop waar hier sprake van is, betreft de journalistiek in de Botlek. De werking van de 'Rechtstaat Nederland' is immers niet gebaat bij stemmingmakerij en populisme zoals de heer Marcus voorstaat. Met verdieping, wederhoor en steekhoudend commentaar is iedereen veel meer geholpen."

Reageer als eerste
Meer berichten