Foto:
Verkiezingen

Verkiezingen: Nissewaardse VVD stelt vragen over misdaadmeter

In verkiezingstijd profileren partijen zich. De VVD laat weten dat veilig zijn en je veilig voelen van het allergrootste belang is; op straat, maar zeker en vooral in je eigen huis. Het garanderen van de veiligheid voor iedereen is de belangrijkste kerntaak van de (lokale) overheid. Iedere woninginbraak of beroving is er één teveel. De partij stelde vragen over dit thema aan het college.


De Nissewaardse VVD heeft dan ook met zorg kennis genomen van de stijging van de gemeente Nissewaard in de jaarlijkse AD Misdaadmeter, van plek 32 naar plek 25 (AD 02-03-2019). De VVD
heeft hierover de volgende vragen:
1. Herkent u zich in het door het AD geschetste beeld voor wat betreft het aantal delicten in
Nissewaard?
2. Is het afgelopen jaar door gemeente en politie extra ingezet op de afname van het aantal
woninginbraken? Zo ja, kan geconstateerd worden dat deze extra inzet het gewenste resultaat
heeft gehad?
3. Is er het afgelopen jaar binnen Nissewaard extra ingezet op de bestrijding van High Impact
Crimes (HIC's)?
4. Deelt u de mening van de Nissewaardse VVD dat bestrijding van HIC's de hoogste prioriteit
moet krijgen in het Nissewaardse veiligheidsbeleid?
5. Wordt deze prioriteit ook verwerkt in de aankomende herijking van de gemeentelijke
veiligheidsbeleidskaders, zoals de Meerjarennota integraal toezicht en handhaving fysieke
leefomgeving en het Uitvoeringsprogramma Nissewaard Veilig?
6. Heeft de herijking van deze gemeentelijke beleidskaders prioriteit binnen de portefeuille
Openbare orde en Veiligheid?
7. Wanneer de prioritering van de bestrijding van HIC's leidt tot mogelijke capaciteitstekorten
bij andere zaken waarbij inzet van politie en gemeentelijke handhavers aan de orde is, bent u
bereid hierin duidelijke keuzes te maken en de benodigde capaciteit voor de bestrijding van
HIC's voorrang te geven?
8. Vergelijkbare gemeenten als Capelle a/d IJssel (plek 67), Zoetermeer (68), Nieuwegein (39)
doen het beduidend beter dan Nissewaard in de AD misdaadmeter. Wat kan hiervoor de
verklaring zijn?
9. Wat is de ambitie van de portefeuillehouder Openbare orde en Veiligheid voor komend jaar
qua ranking in de AD Misdaadmeter?
Namens de Nissewaarde VVD-fractie
Rogier van Veen

Shopbox

Meer berichten